Home > Disc Read > Playstation2 Disc Read Error

Playstation2 Disc Read Error

Contents

GTA Series Videos 4.082.239 προβολές 4:28 Φόρτωση περισσότερων προτάσεων… Εμφάνιση περισσότερων Φόρτωση... Σε λειτουργία... Γλώσσα: Ελληνικά Τοποθεσία περιεχομένου: Ελλάδα Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης: Ανενεργή Ιστορικό Βοήθεια Φόρτωση... Φόρτωση... Φόρτωση... Σχετικά με Τύπος I would just like to thank you very much. If you have ever dropped your ps2, or someone bumped into it when the tray was open, this most likely happens. Nothing will play I have tried cleaning it and that did not work. have a peek here

I have a Model SCPH-39001. Thanx Joe (#2518) July 16th, 2006 it works great, with everything else, exept for one of my playstation (1) games, what could be the problem? Is it something wrong with the lens? I have a SCPH-50001 myself.

Ps2 Slim Disc Read Error

The most common causes of this issue are: Using a script or add-on that scans GameFAQs for box and screen images, overloading our search engine Running a "scraper" or "downloader" program It's rather easy to take out the whole fan and power button, as well as the front disc eject and reset buttons. After a bit of trial and error, I was able to get the plastic gear off of the laser head.

do you think the ribbon could have anything to do with the DRE’s email me at [email protected] Anonymous (#2434) June 17th, 2006 I’m having trouble finding the screws to adjust the Yes, but that only fixes the lighter grinding noise the ps2 makes when the laser is struggling to move up and down the little bars. "Dude, if you’re hearing that bad so as the lens gets weaker you can make it stronger.

it is not ment to completly get rid of the problem but just keep you ps2 alive Ps2 Disc Read Error Clicking Sound Sign up for free!

The site also contains products of PS2 slimline shells, the pics look like the shells are of good quality. Ps2 Disc Cannot Be Read MadJester (#2492) July 8th, 2006 Thank you so much! It is not a permanent fix, but it certainly helps. As you adjust you see the laser raising so its closer to the disk.

If your warranty is expired, Sony will not fix it for free (they did for a short time, but not anymore) - $45 to fix it or $75 for a refurbished Ps2 Disc Read Error Guaranteed Fix Check the little lego-technic-like pin in the back of your hood. So can you help me. You can pay money to send it in to Sony HQ and have them fix it or you can just do what they do by yourself for free.

Ps2 Disc Cannot Be Read

Lionel says November 8, 2011 at 9:40 am Mitch! So I used a cloth to clean off the rail until all the tackyness was gone, lightly oiled it and put it back in. Ps2 Slim Disc Read Error Anonymous (#2248) February 6th, 2006 the little peice of film that connects the top of the console and the bottom came out of the bottom while I was cleaning it. Ps2 Disc Read Error Fix Without Opening I just removed it as your guide SEEMED to tell me to do, and now my PS2 isn’t switching back on.

I followed the instructions here, and turning the little white gear worked!

I marked the gear's current position with a Sharpie, and turned the gear by "clicks". http://bsdupdates.com/disc-read/playstation-3-disc-read-error.php Tyler (#2130) November 19th, 2005 my ps2 doesn’t have a white gear in the back wtf is ^ with that? good news- It worked (reads discs) so thanks for that bad news- now its audio and video transmittion is very slow and it loads quite slowly did i do something wrong, Thanks in advance. How To Make A Ps2 Read A Disc

Phone # for sony: 1-800-345-sony(complements to wackoss)Now hopfuly that fixed your problem if it did't then you could send it back to sony(do this if you still have a warenty or During the repair of your Playstation 2, we'll be taking the device apart. TechDUMPOfficial 285.143 προβολές 9:59 easiest ps2 slim disk read fix. - Διάρκεια: 1:52. Check This Out any ideas?

If not reverse process ∧ 10. Ps2 Disc Read Error Easy Fix It felt tacky, like the lube dried and dust collected on it. Take it clear out, but leave the system to think that it’s still closed. 3.

now it playes cd games on blue disks, but it still will play nothing on any dvds.

Matt is the owner of this site and primary author. Thanks a bunch!! Well first off before you go on crazy rampage and crack it open or buy a new ps2 do 3 simple things:Most of the time this problem is due to dirty Ps2 Disc Not Spinning Remove the cover carefully, angling it down toward the front of the unit and flipping it over.

I’ve done this process on several of my own units and friends’ systems. is it a forein movie/game:question: because maybe the regional settings is messing it up jekkieMember Since: January 28, 2004Posts: 32jekkieFollowForum Posts: 32Followed by: 0Reviews: 0 Stacks: 0Forum Karma: 0#31 Posted by Can you help me how to overcome this problem? this contact form Click the button below to indicate that you agree to these terms, which will unblock your account.

any ideas. I finally got Killzone to work. Tips on how to fix? (self.gaming)submitted 2 years ago by DarkZander6 commentsshareall 6 commentssorted by: besttopnewcontroversialoldrandomq&alive (beta)[–]reddituser112 3 points4 points5 points 2 years ago(2 children)I've gotten this before in the past and had to follow the below guide if ANYONE can help, please reply here!

Our dad fixed our PS2 following your instructions and….it works again!! All rights reserved.REDDIT and the ALIEN Logo are registered trademarks of reddit inc.Advertise - gamesπRendered by PID 6538 on app-542 at 2016-10-24 06:56:12.789899+00:00 running e8b52b1 country code: SE. Yes No Voted Undo Score 0 Cancel Add a comment 0/1024 Cancel Post comment Are you sure you want to delete this zzzzzz? Thanks for your help.

Giorgos (#2451) June 24th, 2006 Ok so I have the Playstaion 2 Plus model and there is no big Gear to turn…there is 2 gears at each railing for the laser…. When I hit ‘X’ to select the disc, the screen goes black for a second, and then returns to the browser. Second is a SCPH-50001. If this makes you nervous, you can try a repair shop.

Anonymous (#2335) March 29th, 2006 How do u connect the ribbon back?! Rob Nelson - Nov 10, 2003 2:20 am UTC reader comments Share this story Ever gotten those annoying Disc Read Error messages on your Playstation 2? It seems if you catch the horrible clicking early enough, just getting in there and lubing the rail does the trick. Great work!

If you hear a clicking or grinding type noise when you hit eject on your drive, or while a game is playing, chances are your laser gear is either worn out There was even a small ring of dust at one end. Luckily, I've never had a DRE so far and my PS2 has been with me for hmm about one and a half years now, I guess I'm one of the lucky Does anyone know what i can do t fix this, thanks lot My email is - REDACTED - tawheed (#2538) July 29th, 2006 my ps2 has two of the white things

cause if thats so then it probly is currupt. It really worked. Most likely you should get a new PS2 because a new motor costs about the same as the PS2.reedler1234

My PS2 came back from repairs unfixed, they told me that the motor After cleaning for about half an hour, my PS2, which I was ready to pawn, is not only reading the games I was having trouble with, but it loads them before